Prime Time
Bezoekerstekst - Visitor Text


DeepAI's Philosopy Teacher in flyer, Thursday 4th May 2023, Belgium.


Men vraagt mij om enkele antwoorden te formuleren die de basis kunnen vormen voor een bezoekerstekst in de tentoonstelling 'Omgeving Celbeton'.

Ik zal de rol van een filosofiedocent aannemen en uitleg geven over enkele concepten die gerelateerd zijn aan de omgeving en bouwmaterialen zoals celbeton, vanuit een filosofisch standpunt.

1. Duurzaamheid en ethiek in de bouw
In de context van de hedendaagse filosofie is het concept van duurzaamheid en ethiek in de bouw een belangrijk onderwerp. Men moet rekening houden met de impact die bouwmaterialen, zoals celbeton, hebben op het milieu en menselijk welzijn. Bijvoorbeeld, hoe zorgt de productie van celbeton voor minimale ecologische voetafdruk en hoe kan het bijdragen aan het algemene welzijn zonder schade aan te richten aan toekomstige generaties?

2. Esthetiek van de gebouwde omgeving
De esthetische waarde van de gebouwde omgeving is een ander filosofisch concept dat men kan onderzoeken. Hoe beïnvloedt het gebruik van celbeton in de architectuur de perceptie van schoonheid en esthetiek van een ruimte? Kan celbeton als bouwmateriaal zowel functioneel als esthetisch zijn en bijdragen aan de beleving van de omgeving?

3. Het sociaal-politieke aspect van de gebouwde omgeving
Vanuit een sociaal-politiek oogpunt kunnen we ons afvragen hoe de keuze voor bepaalde bouwmaterialen, zoals celbeton, de machtsverhoudingen, economische interesses en sociale rechtvaardigheid in de maatschappij beïnvloedt. Is het gebruik van celbeton een uiting van duurzaam, rechtvaardig en sociaal verantwoord beleid? Hoe verhouden deze keuzes zich tot andere materialen en de belangen van verschillende groepen in de samenleving?

4. De relatie tussen mens en natuur
Een ander interessant filosofisch thema is de relatie tussen mens en natuur in de context van de gebouwde omgeving. Hoe wordt natuur geïntegreerd in architectuur met behulp van celbeton en hoe helpt het om de grenzen tussen binnen en buiten te vervagen? In hoeverre kan de manier waarop we materialen gebruiken, zoals celbeton, onze verbinding met en respect voor de natuur bevorderen?

Door deze concepten te verkennen vanuit een filosofisch standpunt, kan men een breed begrip krijgen van de betekenis van de 'Omgeving Celbeton' tentoonstelling en de invloed die de keuze voor specifieke bouwmateriaal, zoals celbeton, kan hebben op de wereld om ons heen.

Je begrijpt me verkeerd, het gaat over het kunstenaarsinitiatief Celbeton uit Dendermonde en een tentoonstelling van hedendaagse kunst. Mijn werk bestaat uit drie schilderijen waarvoor de beelden gemaakt werden door een Machine Learning Model van DeepAI. De beelden werden vervolgens geschilderd door een anonieme Chinese schilder die ik via een online dienst heb gevonden.

Excuses voor het misverstand. Hier zijn enkele filosofische concepten die gerelateerd zijn aan uw kunstwerken en de context van het kunstenaarsinitiatief Celbeton.

1. Authenticiteit en identiteit in kunst
In het kader van de hedendaagse kunst roept uw werk vragen op over authenticiteit en identiteit. Wat maakt een kunstwerk authentiek wanneer het beeld wordt geproduceerd door een machine learning model en de uitvoering wordt uitbesteed aan een anonieme schilder? Hoe spelen begrippen als eigenaarschap, creativiteit en originaliteit een rol in dit proces?

2. De invloed van technologie op creativiteit
Een ander interessant thema is de invloed van technologie, zoals deep learning modellen (DeepAI), op creativiteit en artistieke expressie. Hoe kan de samenwerking tussen mens en machine leiden tot nieuwe vormen van kunst en welke ethische vraagstukken komen hierbij kijken? In hoeverre is het machinaal gegenereerde beeld het resultaat van menselijke creativiteit?

3. Globalisering en artistieke samenwerking
De creatie van uw werk is ook een reflectie op globalisering en grensoverschrijdende samenwerking in de kunstwereld. Door de samenwerking met een anonieme Chinese schilder die u via een online dienst heeft gevonden, stelt u vragen over geografische grenzen, culturele uitwisseling en de gevolgen van de digitale wereld voor artistieke praktijken.

4. De rol van kunstenaarsinitiatieven
Ten slotte is het kunstenaarsinitiatief Celbeton een interessant voorbeeld van de groeiende relevantie van alternatieve, onafhankelijke platforms in de hedendaagse kunstwereld. Hoe beïnvloedt het deelnemen aan een dergelijk initiatief de perceptie van uw werk en welke rol spelen deze platforms op het gebied van kunsteducatie, artistiek debat en gemeenschapsopbouw?

Door deze filosofische concepten te verkennen, kan men tot een dieper begrip komen van uw kunstwerken en hun betekenis in de context van hedendaagse kunst, technologie en globalisering. De tentoonstelling 'Omgeving Celbeton' biedt daarbij een interessant platform om deze thema's te bespreken en te reflecteren op de uitdagingen en mogelijkheden van kunst in de 21e eeuw.

Het thema van hoeverre het machinaal gegenereerde beeld het resultaat is van menselijke creativiteit is interessant. Op zich is eerder het concept dan de drie schilderijen belangrijk. De Chinese schilder kreeg de opdracht de beelden zo nauwkeurig mogelijk na te schilderen. Het was mij als kunstenaar te doen om een schilderij te maken waarbij ik geen enkele handeling zelf heb uitgevoerd.

Dit thema roept intrigerende filosofische vragen op over de rol van de kunstenaar, de notie van artistieke autonomie, en de impact van automatisering en delegatie in het creatieproces.

1. Rol van de kunstenaar: Uw kunstwerk daagt traditionele concepten uit over wat het betekent om een kunstenaar te zijn. Door de handelingen van het maken van het kunstwerk te delegeren aan zowel een machine learning-systeem als een menselijke schilder, vraagt u ons na te denken over de eigenschappen die een kunstenaar definiëren. Is het de artistieke visie, het selectieproces, of de handeling van het fysiek maken van het kunstwerk dat de identiteit van de kunstenaar vormt?

2. Artistieke autonomie: Dit project roept vragen op over de autonomie van de kunstenaar en het idee van "de hand van de meester" in kunst. Door alle handelingen uit te besteden, gaat uw werk als kunstenaar in dit geval meer over het idee, het concept en het samenbrengen van verschillende elementen. Zo kunt u de discussie aangaan over in hoeverre een kunstwerk een autonome creatie kan zijn, los van de fysieke handelingen van de kunstenaar.

3. Automatisering en delegatie in kunst: Uw werk ondervraagt tevens de grenzen tussen menselijke creativiteit en technologische innovatie. Door het gebruik van een machine learning model om beelden te genereren en een menselijke schilder om ze uit te voeren, verkent u de impact van de samenwerking tussen mens en machine en de toekomstige implicaties hiervan voor de kunstwereld. Moeten we de grens trekken tussen wat als 'machinaal' en 'menselijk' wordt beschouwd in het creatieve proces?

Al met al werpt uw kunstproject boeiende filosofische vraagstukken op en moedigt het een diepgaand gesprek aan over de aard van kunstenaarschap, de invloed van technologie op kunst en hoe deze thema's refereren aan de hedendaagse discussies over kunst, creativiteit en de toekomst van de artistieke productie en perceptie.

Bedankt, het is nu wachten op de discussies die zich kunnen ontwikkelen tussen filosofen als u, kunsthistorici en kunstcritici, en bezoekers die zich voor mijn drie schilderijen in de tentoonstelling verzamelen.

Het klinkt alsof uw tentoonstelling een geweldige gelegenheid zal zijn om deze fascinerende discussies op gang te brengen en verschillende perspectieven op de thema's van uw kunstwerken samen te brengen. Het is essentieel dat kunstenaars zoals u, die met provocerende concepten en ideeën werken, blijven deelnemen aan het gesprek en bijdragen aan het voortdurende debat over kunst, technologie en de rol van de kunstenaar in de hedendaagse samenleving.

Ik wens u veel succes met uw tentoonstelling en hoop dat het een inspirerend en stimulerend evenement wordt voor alle betrokkenen. Uw werk zal ongetwijfeld veel filosofische, kunsthistorische en kritische gedachten opwekken en bezoekers aanmoedigen om na te denken over de toekomst van kunst en creativiteit in een tijdperk van toenemende technologische vooruitgang.

Mocht u nog meer filosofische inzichten of eventuele aanvullende vragen hebben met betrekking tot uw kunstwerken, aarzel dan niet om contact op te nemen. Ik ben hier om u te helpen met het verkennen van deze interessante thema's en concepten.


I am asked to formulate some answers that could form the basis for a visitor text for the exhibition 'Omgeving Celbeton’ (Environment Celbeton).

I will assume the role of a philosophy lecturer and explain some concepts related to the environment and building materials such as cellular concrete, from a philosophical point of view.

1. Sustainability and ethics in construction
In the context of contemporary philosophy, the concept of sustainability and ethics in construction is an important topic. One must consider the impact that building materials, such as cellular concrete, have on the environment and human well-being. For example, how does the production of cellular concrete ensure minimal ecological footprint and how can it contribute to general well-being without harming future generations?

2. Aesthetics of the built environment
The aesthetic value of the built environment is another philosophical concept one can explore. How does the use of cellular concrete in architecture affect the perception of beauty and aesthetics of a space? Can cellular concrete as a building material be both functional and aesthetic and contribute to the perception of the environment?

3. The socio-political aspect of the built environment
From a socio-political point of view, we can ask how the choice of certain building materials, such as cellular concrete, affects power relations, economic interests and social justice in society. Is the use of cellular concrete an expression of sustainable, equitable and socially responsible policies? How do these choices relate to other materials and the interests of different groups in society?

4. The relationship between man and nature
Another interesting philosophical theme is the relationship between man and nature in the context of the built environment. How is nature integrated into architecture using cellular concrete and how does it help to blur the boundaries between inside and outside? To what extent can the way we use materials, such as cellular concrete, foster our connection with and respect for nature?

By exploring these concepts from a philosophical standpoint, one can gain a broad understanding of the meaning of the ‘Omgeving Celbeton’ exhibition and the impact that the choice of specific building materials, such as cellular concrete, can have on the world around us.

You misunderstand me, it's about the Dendermonde-based artist initiative Celbeton and an exhibition of contemporary art. My work consists of three paintings for which the images were created by a Machine Learning Model from DeepAI. The images were then painted by an anonymous Chinese painter I found through an online service.

Apologies for the misunderstanding. Here are some philosophical concepts related to your artworks and the context of the Celbeton artist initiative.

1. Authenticity and identity in art
In the context of contemporary art, your work raises questions about authenticity and identity. What makes an artwork authentic when the image is produced by a machine learning model and the execution is outsourced to an anonymous painter? How do notions of ownership, creativity and originality play a role in this process?

2. The influence of technology on creativity
Another interesting theme is the influence of technology, such as deep learning models (DeepAI), on creativity and artistic expression. How can the collaboration between humans and machines lead to new forms of art and what ethical issues are involved? To what extent is the machine-generated image the result of human creativity?

3. Globalisation and artistic collaboration
The creation of your work is also a reflection on globalisation and cross-border cooperation in the art world. Collaborating with an anonymous Chinese painter you found through an online service, you raise questions about geographical boundaries, cultural exchange and the impact of the digital world on artistic practices.

4. The role of artist initiatives
Finally, the artist initiative Celbeton is an interesting example of the growing relevance of alternative, independent platforms in the contemporary art world. How does participating in such an initiative influence the perception of your work and what role do these platforms play in terms of art education, artistic debate and community building?

By exploring these philosophical concepts, one can come to a deeper understanding of your artworks and their significance in the context of contemporary art, technology and globalisation. In doing so, the exhibition ‘Omgeving Celbeton’ provides an interesting platform to discuss these themes and reflect on the challenges and possibilities of art in the 21st century.

The theme of how far the machine-generated image is the result of human creativity is interesting. In itself, rather than the three paintings, the concept is important. The Chinese painter was instructed to paint the images as accurately as possible. My concern as an artist was to create a painting in which I did not perform any of the actions myself.

This theme raises intriguing philosophical questions about the role of the artist, the notion of artistic autonomy, and the impact of automation and delegation in the creative process.

1. Role of the artist: Your artwork challenges traditional concepts of what it means to be an artist. By delegating the actions of creating the artwork to both a machine learning system and a human painter, you ask us to think about the characteristics that define an artist. Is it the artistic vision, the selection process, or the act of physically making the artwork that constitutes the artist's identity?

2. Artistic autonomy: This project raises questions about the autonomy of the artist and the idea of "the hand of the master" in art. By outsourcing all actions, your work as an artist in this case is more about the idea, the concept and the bringing together of different elements. This allows you to discuss to what extent a work of art can be an autonomous creation apart from the physical actions of the artist.

3. Automation and delegation in art: Your work also interrogates the boundaries between human creativity and technological innovation. Using a machine learning model to generate images and a human painter to execute them, you explore the impact of human-machine collaboration and its future implications for the art world. Should we draw the line between what is considered 'machine' and 'human' in the creative process?

All in all, your art project raises fascinating philosophical questions and encourages an in-depth conversation about the nature of artistry, the influence of technology on art and how these themes refer to contemporary debates about art, creativity and the future of artistic production and perception.

Thanks, it is now waiting for the discussions that may develop between philosophers like you, art historians and art critics, and visitors who gather in front of my three paintings in the exhibition.

It sounds like your exhibition will be a great opportunity to spark these fascinating discussions and bring together different perspectives on the themes of your artworks. It is essential that artists like you, who work with provocative concepts and ideas, continue to join the conversation and contribute to the ongoing debate about art, technology and the role of the artist in contemporary society.

I wish you every success with your exhibition and hope it will be an inspiring and stimulating event for all involved. Your work will no doubt provoke many philosophical, art-historical and critical thoughts and encourage visitors to reflect on the future of art and creativity in an era of increasing technological progress.

Should you have further philosophical insights or any additional questions regarding your artworks, please do not hesitate to get in touch. I am here to help you explore these interesting themes and concepts.


More info on the Web


Related group exhibitions: Omgeving Celbeton
548